سیلو توزیع

سیلوی توزیع ذخیره مصالح گرم

سیلوی توزیع یکی از سیلوهای بسیار مهمی است که در کشور در همه شهرها ساخته می‌شود و برای نگهداری مصالح گرم از آن استفاده می شود سیلوی توزیع در واقع می تواند مقدار

بیشتر بخوانید